VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Duomenų apsauga

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VŠĮ AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE

 

            Informuojame, kad VŠĮ Akmenės r. pirminės sveikatos priežiūros centras, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 straipsniu, pripažįstame pacientų privataus gyvenimo neliečiamumą. Mes renkame ir tvarkome tik tuos, jūsų asmeninius ir specialiųjų kategorijų duomenis, kurie yra būtini ir reikalingi šios įstaigos veiklai vykdyti, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

VŠĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, kaip Duomenų valdytojas ir tvarkytojas, įsipareigoja:

  • užtikrinti tvarkomų duomenų saugumą;
  • tvarkyti duomenis tik aiškiai apibrėžtais tikslais;
  • tvarkyti duomenis teisėtai, skaidriai, sąžiningai;
  • užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai duomenys;
  • tvarkyti duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina ir tik nustatytais tikslais.

Jūs, pacientai, kaip duomenų subjektai turite teisę:

  • gauti informaciją apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
  • reikalauti apriboti ar sustabdyti Jūsų tvarkomus duomenis, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, nesąžiningas;
  • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs;
  • galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, kai asmens duomenys nebėra reikalingi tikslų pasiekimui, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi.

Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka, konfidenciali informacija apie pacientą gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją.

Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į VŠĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, duomenų apsaugos pareigūnę, Ernestą Viršilienę telefonu 8425  56416, el.paštu buhalteris@akmenespoliklinika.lt