VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Teisinė informacija

PATVIRTINTA

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro

vyriausiojo gydytojo 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-66

 

VŠĮ AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

 1. BENDROJI DALIS

 

 1. Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – įstaiga) įsteigta 1997 m. ir įregistruota Akmenės rajono savivaldybėje, rejestro Nr.VŠ 97-7, įstaigos kodas 5308403. 2004 m. lapkričio 27 dieną valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo registravimo pažymėjimu Nr.017985 įstaigai suteiktas naujas kodas 153084039. Įstaiga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, įstaigos įstatais.
 2. Įstaiga užsiima veikla, kuri nurodyta įstaigos įstatuose,   Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. gegužės 19 d. išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr.345 bei Odontologų rūmų 2007 m. vasario 13 d. išduotoje odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijoje Nr. 0962.
 3. Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja įstaigos ir jos struktūrinių padalinių darbo tvarką, apibrėžia darbuotojų ir pacientų, jų atstovų ir lankytojų teises, pareigas ir elgesį. Visi Įstaigos darbuotojai, pacientai ir kiti lankytojai privalo laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių. Klausimus, susijusius su vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu, sprendžia įstaigos administracija.
 4. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartys, pareiginiai nuostatai, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos.
 5. Asmuo, priimamas dirbti įstaigoje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, elgesio kodeksu, pareiginiais nuostatais, saugos ir sveikatos instrukcijomis. Darbuotojui ir vyriausiajam gydytojui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų.II. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA
 6.  
 7. Įstaigos struktūrą sudaro:
  1. Naujosios Akmenės poliklinika, kuri randasi adresu Žemaitijos g. 6, Naujojoje Akmenėje;
  2. Akmenės poliklinika, kuri randasi adresu S.Daukanto g. 7 Akmenėje,
  3. Alkiškių medicinos punktas, kuris randasi adresu Atžalyno g. 8, Alkiškių kaime,
  4. Agluonų medicinos punktas, kuris randasi adresu Dvaro g. 13, Agluonų kaime,
  5. Jučių medicinos punktas, kuris randasi Jučių kaime,
  6. Kivylių medicinos punktas, kuris randasi adresu Tulpių g. 12, Kivylių kaime.
 8. Poliklinikose yra kabinetai: odontologijos, chirurgijos, vaikų ligų, vidaus ligų, šeimos medicinos, profilaktikos, moterų konsultacijos, procedūrų, laboratorijos, centralizuotas skiepų, klinikinės fiziologijos, medicinos statistikos, registratūros, dantų rentgeno, administracijos kabinetai, personalo rūbinė, personalo poilsio kambariai, pagalbinės patalpos.
 9. Administracija įsikūrusi Naujosios Akmenės poliklinikoje adresu Žemaitijos g. 6, Naujojoje Akmenėje.III. DARBO IR POILSIO LAIKAS
 10. Darbo laikas įstaigoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr.990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30d. nutarimu Nr.1195 „Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“.
 11. Įstaigos darbo laikas nuo 7.00 val. iki 20.00 val. darbo dienomis, darbuotojai dirba pagal patvirtintus darbo grafikus. Medicinos personalo, tiesiogiai aptarnaujančio pacientus, darbo laike išskiriamas darbo laikas , kuriuo pacientai aptarnaujami įstaigoje.

Naujosios Akmenės poliklinikoje pacientų aptarnavimo laikas įstaigoje nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

Akmenės poliklinikoje pacientai įstaigoje aptarnaujami   pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17 val., antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 18.30 val.

  1. Įstaigos administracijos darbo laikas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val.
  2. Įstaigos nedarbo metu  šeimos gydytojo kompetencijos pagalba pacientams teikiama VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės bei VšĮ Mažeikių ligoninės priėmimo skyriuose.
  3. Darbuotojai, atsižvelgdami į atliekamo darbo intensyvumą, turi teisę darbo dienos bėgyje daryti po dvi trumpalaikes iki 10 minučių trukmės pertraukėles poilsiui.
  4. Įstaigos darbuotojų einamųjų metų atostogų eilė sudaroma ir patvirtinama metų pirmąjį mėnesį taip, kad būtų užtikrinamas nenutrūkstamas įstaigos darbas bei sudaromos sąlygos darbuotojų poilsiui pagal teisės aktų reikalavimus.IV. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMAS
  5. Visi įstaigos darbuotojai ir specialistai privalo laikytis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatytų reikalavimų.
  6. Darbuotojai privalo periodiškai tikrintis savo sveikatą. Darbuotojai, be pateisinamų priežasčių laiku nepasitikrinę sveikatos, nušalinami nuo darbo.
  7. Darbo metu įstaigos darbuotojai turi turėti galiojančius darbo pažymėjimus išduotus įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
  8. Visi darbuotojai privalo laikytis įstaigoje nustatyto darbo laiko režimo bei dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku.
  9. Darbuotojas neturi teisės savo darbą pavesti atlikti kitam asmeniui.
  10. Darbo grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo.
  11. Darbuotojai, palikdami įstaigą darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei preliminarią trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
  12. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jei darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai turi padaryti kiti asmenys.
  13. Darbuotojai, norintys pasinaudoti papildoma poilsio diena (už vaikus), dalyvauti mokslinėje konferencijoje arba stažuotėje ar dėl kitų priežasčių neatvykti į darbą, turi raštiškai pateikti prašymą įstaigos direktoriui.
  14. Siekiant, kad įstaiga turėtų gerą vardą, joje turi būti užtikrinta darbo drausmė, maksimalus dėmesys pacientams, pavyzdinė aptarnavimo kultūra.
  15. Kiekvienoje darbo vietoje bei pagalbinėse patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.
  16. Materialinės ir kitos vertybės laikomos tam skirtose vietose. Draudžiama daiktus sandėliuoti palėpėse, koridoriuose, priėjimuose prie gesinimo priemonių ir elektros paskirstymo spintų.
  17. Darbo vietoje draudžiama laikyti greitai užsidegančius ar kitus pašalinius su darbo funkcijomis nesusijusius daiktus.
  18. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų procedūrų kabinetų šaldytuvuose, matomose klientų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų asmenų aptarnavimo metu.
  19. Įstaigoje ir jos teritorijoje rūkyti draudžiama.
  20. Darbuotojams griežtai draudžiama įstaigoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
  21. Įstaigos patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų.
  22. Patalpose turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės pagal naudojamų medžiagų savybes bei technologinių procesų ypatybes.
  23. Darbuotojai privalo laikytis saugos ir sveikatos instrukcijų, norminių teisės aktų reikalavimų, juos vykdyti, rūpintis savo bei kitų darbuotojų sauga ir sveikata.
  24. Darbuotojas, nukentėjęs nuo nelaimingo atsitikimo darbe, privalo nedelsiant apie tai pranešti padalinio vadovui ar darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistui.
  25. Darbo priemones, asmenines apsaugos priemones naudoti pagal paskirtį pagal priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus.
  26. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius įstaigos išteklius.
  27. Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis šiomis priemonėmis.
  28. Darbuotojui be administracijos leidimo draudžiama patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu.
  29. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys, kitų institucijų pareigūnai būtų tik darbuotojui esant ar lydimi įstaigos vadovo ar kito paskirto asmens.
  30. Bet kokia su įstaigos veikla susijusi informacija kitoms institucijoms teikiama tik suderinus su įstaigos administracija.
  31. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus atvejus, kai atsiranda poreikis persirengti, asmens higienos tikslais ar panašiai.
  32. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris. Kabineto raktus turi darbuotojai, kurie betarpiškai jame dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims leidžiama tik suderinus su administracija. Vienas raktų komplektas nuo visų patalpų yra pas įstaigos vadovo paskirtą asmenį.
  33. V. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI
  34. Visi įstaigos darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
  35. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys pacientų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai, vieną dieną per savaitę, t.y. penktadieniais, gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
  36. Darbuotojai, aptarnaujantys pacientus, turi vilkėti nustatyto pavyzdžio drabužius visą darbo laiką.
  37. Ūkio dalies darbuotojai, aptarnaujantis, pagalbinis personalas turi vilkėti darbui pritaikytus drabužius.VI. ELGESIO REIKALAVIMAI
  38.  
  39. Visi darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą.
  40. Darbuotojai privalo vadovautis patvirtinto VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro elgesio kodekso nuostatomis.
  41. Įstaigoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.
  42. Darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais bei aptarnaujamaisiais asmenimis, turi būti užtikrintas pagarbus elgesys teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus.
  43. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
  44. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.
  45. Darbuotojai, bendraudami su klientais, turi parodyti jiems maksimalų dėmesį, būti mandagūs ir atidūs, išsiaiškinus jų tikslus bei pageidavimus, suprantamai jiems paaiškinti ir padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas spręsti kliento problemą, jis turi nurodyti ar patarti, kas tai galėtų padaryti.                       VII. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE
  46.  
  47. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją.
  48. Kiekvienam pacientui turi būti suteikiama kokybiška sveikatos priežiūra.
  49. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas.
  50. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo.
  51. Pacientams turi būti teikiamos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
  52. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.
  53. Pacientas, sutikęs gauti įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas, turi nustatyta tvarka tai įforminti medicininiuose dokumentuose bei sumokėti registratūroje paslaugos kainą pagal patvirtintą kainyną.
  54. Būtinoji medicinos pagalba pacientui įstaigoje suteikiama neatidėliotinai, vadovaujantis viešai skelbiamu įstaigos vadovo 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-63 patvirtintu Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašu.
  55. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę, išskyrus atvejus, kai tokia informacija galėtų pakenkti paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais ši informacija pateikiama paciento atstovui. Pacientas turi teisę atsisakyti šios informacijos. Paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimą įstaigoje reglamentuoja viešai skelbiamas įstaigos vadovo 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-63 patvirtintas Paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarkos aprašas.
  56. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
  57. Visus ginčytinus pacientų ištyrimo ir gydymo klausimus nagrinėja įstaigos Gydytojų konsultacinė komisija.
  58. Pacientai nuo 16 metų amžiaus gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų amžiaus teikiama kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams. Tokiu atveju teikiama pagalba organizuojama kaip tai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
  59. Pacientas privalo laikytis gydytojo nustatyto režimo, laikų ateiti paskirtiems tyrimams, vykdyti paskirtą gydymą, su kuriais jis pasirašytinai sutiko, mandagiai elgtis su aptarnaujančiu personalu bei kitais pacientais.
  60. Pacientai apie vidaus tvarkos taisykles informuojami tiek, kiek tai yra susiję su pacientų buvimu įstaigoje.
  61. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties.
 • Visi vidaus tvarkomieji dokumentai, paminėti šiose taisyklėse, viešai skelbiami įstaigos informaciniuose stenduose, registratūrose esančiuose segtuvuose „Informacija pacientams“, įstaigos administracijoje.VIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 

 1.  
 2.  
 3. Pacientas ( jo atstovas), manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės raštu kreipiasi į vyriausiąjį gydytoją, kuris neilgiau, kaip per 20 darbo dienų privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui apie nagrinėjimo rezultatus. Šią procedūrą reglamentuoja viešai skelbiamas įstaigos vadovo 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-63 patvirtintas Pacientų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašas.
 4. Žodiniai prašymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti tuoj pat, nepažeidžiant pareiškėjo ir įstaigos interesų. Pareiškėjas, nesutinkantis su žodinio prašymo nagrinėjimo rezultatais, savo prašymą pateikia raštu.
 5. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
 6. Pacientas pateikdamas skundą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
 7. Pacientas turi teisę pateikti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 8. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.IX. MEDICINOS DOKUMENTŲ KOPIJŲ DARYMAS IR INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMAS
 9. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo asmens medicinos dokumentų kopijos, nuorašai, išrašai, išduodamos pažymos apie jo sveikatos būklę ar teiktas paslaugas, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei.
 10. Informacijos apie pacientą teikimo tvarka reglamentuota viešai skelbiamu įstaigos vadovo 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-63 patvirtintu Informacijos apie pacientą teikimo tvarkos aprašu.
 11. Informacija apie pacientą telefonu neteikiama.
 12. Rašytinę informaciją, neturint raštiško paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai turi teisę gauti institucijos ir kitos įstaigos kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-02-01 įsakymas Nr. 65 ,,Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo”.
 1. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA, PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS.

 

 1. Pacientai, teisės aktų nustatyta tvarka prisirašę prie VšĮ Akmenės rajono PSPC, kreipiasi į įstaigą  laisvu apsisprendimu dėl reikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo.
 2. Pirmą kartą į įstaigą besikreipiantis pacientas privalo registratūroje ar medicinos statistikos kabinete užpildyti nustatytos formos prašymą gydytis pas pasirinktą gydytoją.
 3. Visi įstaigos pacientai paslaugoms gauti privalo registruotis iš anksto: telefonu, atvykę į įstaigą ar internetu puslapyje www.sergu.lt .
 4. Iš anksto neužsiregistravus, priimami:
 1. vaikai iki 1 metų;
 2. nėščiosios, atvykę pakartotinam apsilankymui;
 3. pakartotinam apsilankymui atvykę pacientai su nedarbingumo lapeliais, paskyrus gydytojui.– kai yra intensyvus skausmas;– temperatūra virš 380 C;
 4. – kitos skubios medicinos pagalbos pagalbos reikalaujančios šeimos gydytojo kompetencijos būklės, įrašytos į 2004 m. balandžio 4 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-208 patvirtintą sąrašą.
 5. – ūmus kraujavimas;
 6.    d. dėl skubios pagalbos besikreipiantys pacientai:
 1. Skubios pagalbos paslaugoms atvykę pacientai pirmiausiai kreipiasi į registratūrą, kurioje jie pirmumo tvarka nukreipiami į gydytojo, prie kurio yra prisirašę, kabinetą, o jam tuo metu nedirbant – registratorės pacientą nukreipia į kito gydytojo kabinetą vadovaujantis 2014 m. kovo 7 d. įstaigos vadovo įsakymu Nr. V-20 patvirtintu Gydytojų darbo krūvių ir pacientų priėmimo kabinete tvarkos aprašu. Registratorė nedelsiant informuoja gydytojo kabinetą apie skubios pagalbos suteikimui atvykstantį pacientą.
 2. Diagnostikos, procedūrų kabinetuose pacientai priimami tik su gydytojo siuntimu.
 3. Profilaktinio sveikatos patikrinimo paslaugas gauti pageidaujantys pacientai pirmiausiai turi kreiptis į savo poliklinikos registratūrą. Iš ten įstaigos vadovo 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka jie bus nukreipiami į profilaktikos kabinetą.
 4. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba neprisirašęs įstaigoje,  už gydytojo konsultaciją turi susimokėti pats (pagal galiojančius paslaugų įkainius), išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus.
 5. Pacientai gydytojo kabinete priimami apsilankymo lapelyje (talone) nurodytu laiku (leistinas laiko nukrypimas iki 30 min.). Neužsiregistravę pacientai priimami per 1 val.
 6. Pacientas, atvykdamas pas gydytoją, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 7. Gydytoją į namus galima išsikviesti pirmadieniais – penktadieniais iki 12.00 val. registruojant iškvietimą telefonais registratūrose. Gydytojų medicinos paslaugos namuose teikiamos prieš arba po ligonių priėmimo įstaigoje laiko. Šeimos medicinos paslaugų teikimo tvarką namuose nustato 2014 m. kovo 7 d. įstaigos vadovo įsakymu Nr. V-19 patvirtintas Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašas.
 1. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

 1. Pacientas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas siunčiamas tais atvejais, kai pacientą gydantis gydytojas siekia pasikonsultuoti dėl sveikatos būklės, diagnozės nustatyto ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti pradėtą gydymą) ar darbingumo, dispanserizuoti pacientą pas gydytojus specialistus, kai reikia pacientą toliau gydyti kito lygio stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pateikiant informaciją apie pacientui iki siuntimo nustatytą diagnozę (užrašant pavadinimą lietuvių ar lotynų kalbomis bei ligos kodą), atliktus tyrimus ir konsultavusių gydytojų specialistų išvadas, taikytą gydymą bei užpildant nustatytos formos medicinos dokumentus.
 2. Pacientas privalo pateikti jį konsultavusio gydytojo specialisto atsakymą ar išrašą iš ligos istorijos (jei pacientas buvo gydytas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje) jį siuntusiam gydytojui, jei tokius dokumentus jis yra gavęs po konsultacijos ar gydymo.
 3. Pacientui, siunčiamam ambulatorinei kito specialisto konsultacijai ar stacionariniam gydymui išduodamas patvirtintos formos siuntimas, jei reikia, kartu pridedami ir kiti tinkamai užpildyti dokumentai. Reabilitaciniam gydymui siunčiamiems pacientams medicininiai dokumentai papildomai tvarkomi elektroniniu būdu, kaip to reikalauja patvirtinta tvarka. Pacientams, norintiems savo nuožiūra gauti specialistų konsultacijas, siuntimai neišduodami.
 4. Išdavus siuntimą pacientui konsultuotis ar gydytis kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, siuntimą išdavęs gydytojas turi informuoti pacientą apie bent tris šios paslaugos teikėjus.

 

XII. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

 

 1. Asmenims, apdraustiems privalomu sveikatos draudimu ir prisirašiusiems įstaigoje, nemokamai teikiamos visos įstaigos licencijoje ir sutartyse su paslaugų užsakovais įrašytos pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos šeimos gydytojo kompetencijos ribose visiems LR piliečiams teikiamos nemokamai.
 3. Su Lietuvos Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pacientai gali susipažinti registratūrose bei administracijoje.
 4.  

XIII. PACIENTŲ, TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

 

 1. Įstaigoje pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangių protezų bei pinigai neregistruojami ir nesaugomi.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Darbuotojams, pažeidusiems šias taisykles, taikomos drausminės nuobaudos, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

______________________

PATVIRTINTA VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2014-01-28 įsakymu Nr. V-5

VŠĮ AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

ELGESIO KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

   1. Šis Viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaiga) elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato pagrindinius Įstaigos darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis darbo metu.
   2. Kodekso tikslas – kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius Įstaigos darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais, didinti Įstaigos darbuotojų autoritetą visuomenėje, pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą Įstaiga.
   3. Šis kodeksas tvirtinamas vyriausiojo gydytojo įsakymu ir skelbiamas viešai.

 

   1. Kodekse vartojamos sąvokos:

 

    1. Asmeninis suinteresuotumas – moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas, kuris būtų palankus jam asmeniškai arba jam artimiems asmenims.

 

    1. Diskreditavimas – tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomenės akyse akivaizdžiai kenkia Įstaigos autoritetui, griauna pasitikėjimą ja, kompromituoja. Diskredituojama gali būti tiek veikimu, tiek ir neveikimu.

4.3. Dovana – laikomas bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir/ar suteikiama asmens sveikatos priežiūros specialistui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginių ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.

 

    1. Interesų konfliktas – tai situacija, kai darbuotojas privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais.

 

    1. Įžeidimas – tai situacija, kai darbuotojas viešai /neviešai veiksmu, žodžiu ar raštu pažemino žmogaus garbę ir orumą.

 

    1. Kodekso pažeidimas – šiame Kodekse nustatytų darbuotojo elgesio normų pažeidimas, padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu dėl darbuotojo kaltės.

 

    1. Privatūs interesai – tai darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos priimamiems sprendimams atliekant tarnybines pareigas

 

    1. Darbuotojui artimi asmenys – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.

 

    1. Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą.

II. DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI

   1. Pagrindiniai darbuotojų elgesio principai turi būti tokie:
    1. Pagarba žmogui ir valstybei;
    2. Teisingumas ir nešališkumas;
    3. Nesavanaudiškumas;
    4. Dorovinis principingumas ir padorumas;
    5. Atsakomybė ir atskaitingumas;
    6. Skaidrumas ir viešumas;
    7. Pavyzdingumas;
    8. Viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis;
    9. Sąžiningumas;
    10. Tinkamas pareigų atlikimas;
    11. Lojalumas Įstaigai;
    12. Konfidencialumas.
   2. Pagarbos žmogui ir valstybei principas reiškia, kad darbuotojai turi:
    1. Gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas.
    2. Laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant Įstaigos vidaus teisės aktus.
    3. Tinkamai, rūpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas.
    4. Su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su pacientais, jų atstovais, kolegomis, pavaldiniais ir kitų juridinių asmenų atstovais.
    5. Kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai;
    6. Nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms;
    7. Pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai reaguoti į pacientų, jų atstovų, kolegų, kitų asmenų prašymus ir siūlymus. Šio reikalavimo privalu laikytis net sudėtingomis aplinkybėmis ar esant stresinėms situacijoms.
   3. Teisingumo ir nešališkumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
    1. Priimti teisingus ir pagrįstus sprendimus ir veikti, vadovaujantis tik viešaisiais interesais;
    2. Einant pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus;
    3. Neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus;
    4. Vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų;
    5. Konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;
    6. Būti objektyviu, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu; susidūrus su skirtingais asmenų reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių, interesų konfliktus spręsti atsižvelgus į viešuosius interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais;
    7. Svarstant vidaus teisės aktų projektus, priimant sprendimus dėl darbuotojų skyrimo į pareigas ir kitoje darbinėje veikloje neturėti išankstinės nuostatos dėl atskiro asmens, asmenų grupės ar institucijos ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengiant asmeniškumo.
   4. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
    1. Nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą;
    2. Nesinaudoti Įstaigos nuosavybe ne darbinei veiklai; taip pat nesinaudoti su darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstaigos vidaus dokumentai siekiant asmeninės naudos;
    3. Darbinėje veikloje teikti prioritetą viešiesiems interesams, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto.
    4. Neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems draugams, vykdant darbines pareigas (II gr. 7.3.3)
    5. Dirbti pacientų, Įstaigos ir visuomenės labui.
   5. Dorovinio principingumo ir padorumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
    1. Elgtis nepriekaištingai ir garbingai;
    2. Nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;
    3. Nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;
    4. Darbinėje veikloje elgtis garbingai;
    5. Atlikti savo pareigas vadovaujantis etiško elgesio normomis;
    6. Nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose;
    7. Netoleruoti kolegų neetiško elgesio, neprofesionalių ar neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti.
    8. Būti nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų;
    9. Aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruojate jokių kyšių ar dovanų davimo ir ėmimo;

9.10. Atsakomybės ir atskaitomybės principas reiškia, kad darbuotojai turi: Teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;

9.11. Atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą ar įsakymą ir apie tai pranešti tiesioginiam vadovui;

9.12. Neturint pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ar Įstaigos vadovui;

9.13. Asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, trumpalaikių ir ilgalaikių pareiginių tikslų neįgyvendinimą;

9.14. Prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimamą sprendimą;

9.15. Atsiskaityti už savo veiklą tiesioginiam vadovui ir Įstaigos vadovui.

   1. Skaidrumo ir viešumo principo laikymasis reiškia, kad darbuotojai turi:
    1. Užtikrinti teisės aktų nustatytą savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;
    2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti reikiamą informaciją kitiems darbuotojams ir asmenims.
   2. Pavyzdingumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

11.1. Savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;

11.2. Būti tolerantiškas ir paslaugus, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai;

11.3. Visada veikti profesionaliai;

11.4. Siekti žodžio ir veiksmo vienybės;

11.5. Nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją;

11.6. Pripažinti savo darbines klaidas ir jas taisyti;

11.7. Darbo metu savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, bei laikytis visuotinai pripažintų etikos normų;

11.8. Nereikšti paniekos pacientams, kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neįžeidinėti, neplūsti, nevartoti psichologinio smurto;

11.9. Nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nerūkyti įstaigos patalpose ar jos teritorijoje, išskyrus specialiai rūkymui įrengtas vietas;

11.10. Seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitų asmenų seksualinio priekabiavimo;

11.11. Būti tvarkingos išvaizdos. Sveikatos priežiūros specialistai privalo vilkėti specialią medicininę aprangą. Apranga turi būti švari ir tvarkinga.

   1. Viešųjų interesų tenkinimo ir nepiktnaudžiavimo pareigomis principas reiškia, kad darbuotojai turi:
    1. Priimant sprendimus ir kitoje darbinėje veikloje vadovautis tik viešaisiais interesais, einamų pareigų ir įtakos nenaudoti savo ir savo artimųjų tiesioginei ar netiesioginei naudai gauti, taip pat esamiems ir buvusiems kolegoms proteguoti;
    2. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka laiku ir tiksliai deklaruoti savo privačius interesus, nesudaryti sąlygų viešų ir privačių interesų konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemonių tokiam konfliktui pašalinti, pirmenybę suteikiant viešiesiems interesams.

12.3. Nenaudoti pareigų, pažeidžiant darbo bei viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar skatinant, suteikiant paslaugas, kitą naudą arba sudarant su juo sutartis ar sandorius.

   1. Sąžiningumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
    1. Nesiimti apgaulės, sukčiavimo, korupcijos ar kitų teisės aktais uždraustų veikų;
    2. Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus;
    3. Nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, Įstaigos darbo priemonių, finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių ne įstaigos poreikiams tenkinti
    4. Savo darbines pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų;
   2. Tinkamo pareigų atlikimo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
    1. Nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir veikti pagal suteiktus įgaliojimus;
    2. Tinkamai įgyvendinti Įstaigos vadovo sprendimus;
    3. Nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, o susidūrus su šio Kodekso ir kitų teisės aktų pažeidėjais padaryti viską, kas būtina, kad pažeidimai būtų nutraukti ir įstatymų nustatyta tvarka įvertinti;
    4. Savo darbines pareigas atlikti laiku ir kvalifikuotai;
    5. Netoleruoti neteisėto, neetiško Įstaigos administracijos, kolegų ir pavaldinių elgesio.
   3. Lojalumas Įstaigai reiškia šias darbuotojo elgesio normas:
    1. Lojalumą darbiniams įsipareigojimams ir sąžiningą tiesioginių vadovų bei Įstaigos administracijos nurodymų vykdymą;
    2. Tinkamą Įstaigos veiklos tikslų ir siekių suvokimą, deramą jų įgyvendinimą;
    3. Įstaigos administracijos informavimą apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.
   4. Informacijos apie administracijos neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo pažeidimu.
   5. Konfidencialumo principas reiškia šias darbuotojo elgesio normas:

17.1. Darbuotojas įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti.

17.2. Darbuotojui draudžiama dokumentuose ir kompiuterinėse laikmenose laikomą informaciją naudoti savo šeimos narių, kitų asmenų, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti.

17.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojas užtikrina jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

17.4. Informacija apie pacientą tretiesiems asmenims teikiama tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

III. DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

   1. Įstaigos darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami mandagumu, taktiškumu, sąžiningumu, draugiškumu ir pasitikėjimu. Darbuotojai turi padėti vieni kitiems darbinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.
   2. Įstaigos darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti:
    1. Asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo;
    2. Kito darbuotojo darbo menkinimo;
    3. Apkalbų, šmeižto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;
    4. Neigiamų emocijų demonstravimo.
   3. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos.
   4. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie kolegų atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.
   5. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į kolegą visada kreipiamasi pagarbiai.
   6. Darbuotojų ir vadovų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, geranoriškumu bei aktyvia pagalba.
   7. Seksualinis priekabiavimas prie kolegų laikomas grubiu etikos ir darbo drausmės pažeidimu.
   8. Darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verčia pažeisti įstatymus ir šį Kodeksą. Apie tokį pavedimą pranešama Įstaigos direktoriui.
   9. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo kolegų elgesio bei nekompetentingumo gynimas. Darbuotojai privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie kolegų nekompetentingumą, neteisėtą, netinkamą elgesį.
   10. Įstaigos padalinio vadovas savo vadovaujamame kolektyve privalo:
    1. Netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar jo garbės ir orumo žeminimo;
    2. Sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;
    3. Pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai;
    4. Stengtis paskirstyti darbą kolektyve tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno pavaldinio kūrybinės galimybės ir kvalifikacija;
    5. Viešai nereikšti savo simpatijų ar antipatijų pavaldiniams ir kitiems Įstaigos darbuotojams;
    6. Skatinti pavaldinius reikšti savo nuomonę darbiniais klausimais ir ją išklausyti;
    7. Deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus;

27.8. Būti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu jis turi rodyti jiems pavyzdį.

   1. Darbuotojai su vadovais turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teisėtus jų nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, darbuotojas turi taktiškai apie tai pranešti tam vadovui.
   2. Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami nedelsiant jų pačių pastangomis, į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

IV. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

   1. Informaciją apie Įstaigos darbuotojų galimus pažeidimus nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevencines priemones nustato bei darbuotojus praktinio Kodekso taikymo klausimais konsultuoja Etikos komisija.
   2. Etikos komisija sudaroma Įstaigos vadovo įsakymu ne mažiau kaip iš 5 nepriekaištingos reputacijos Įstaigos darbuotojų.
   3. Komisija nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją (tarnybinį pranešimą, darbuotojo skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią) apie darbuotojo galimai padarytą Kodekso pažeidimą. Komisija nagrinėjimo procedūrą gali pradėti ir savarankiškai.
   4. Darbuotojo atsakomybę lengvina tai, kad jis ( ji ):
    1. Savanoriškai, nelaukdamas sprendimo atlygina pažeidimu padarytą žalą;
    2. Viešai pripažįsta kaltę, gailisi ir atsiprašo;
    3. Padeda išaiškinti tiesą tyrimo metu;
    4. Praneša apie kitokias dėmesio vertas atsakomybę lengvinančias aplinkybes.
   5. Darbuotojo atsakomybę sunkina tai, kad jis ( ji ):
    1. Per kalendorinius metus pažeidimą padarė pakartotinai;
    2. Viešai tyčiojasi iš atliekamo tyrimo ir etiško elgesio principų;
    3. Trukdo išaiškinti tiesą tyrimo metu, nepateikia prašomų ir jo turimų duomenų arba pateikia klaidingus;
    4. Pažeidė daugiau nei vieną Kodekso nuostatą.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ KODEKSO PAŽEIDIMUS

   1. Sprendimą dėl nuobaudos skyrimo / neskyrimo priima Įstaigos vadovas Etikos komisijos, išnagrinėjusios konkretų šio Kodekso pažeidimą, teikimu.
   2. Drausminės nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.
   3. Etikos komisija, nustačiusi, kad pažeisti Kodekso reikalavimai, atsižvelgiant į pažeidimo mažareikšmiškumą ar lengvinančias aplinkybes, gali apsiriboti nagrinėjimu ir siūlyti neskirti nuobaudos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Kodeksu. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Įstaigos darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.

_____________________________________