VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Teisės aktai

PACIENTO ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOSIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 m. BIRŽELIO 30 d. ĮSAKYMO Nr. V-533/A1-189 „ DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ, ŠIŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ, TAIP PAT SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER METUS, SĄSRAŠO BEI LIGŲ IR BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 KALENDORINIŲ DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOISTOGOS, SĄRAŠO PATVIRTINAMO“ PATEIKIMO

2010m. liepos 21 d. Nr. V-653/A1-356

Vilnius

(IŠTRAUKA PACIENTUI)

VII. ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU

 1. Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, laikinai nedarbingu pripažintą asmenį pasirašytinai (asmens medicininiuose dokumentuose) supažindina su elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu bei prievole Fondo valdybos teritorinio skyriaus kvietimu atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti. Asmens ryšiams palaikyti duomenis – telefono numerį, jei jo neturi – asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą gydytojas įveda į EPTS bei nurodo asmens medicininiuose dokumentuose.
 2. Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad jo netinkami veiksmai neužtęstu ligos ar sergančio šeimos nario slaugos trukmės. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
 3. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:

51.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį;

51.2. nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;

51.3. neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir ( ar) slaugos procedūrų;

51.4. atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;

51.5. dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo);

51.6. vartoja alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;

51.7. elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę.

 1. Elgesio taisyklių pažeidimais taip pat laikomi atvejai, kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti, jo neslaugo ar neprižiūri.
 2. Jeigu nedarbingumo laikotarpiu buvo pažeistos elgesio taisyklės, išduodant kitą elektroninį pažymėjimą EPTS nurodoma pažeidimo data ir pažeidimo pobūdis.
 3. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti ir Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei), remdamasis dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Kai elektroniniai pažymėjimai išduodami vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantiems asmenims, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimo departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.

 

Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas

PATVIRTINTA

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro

Vyriausiojo gydytojo 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-29

 

VšĮ AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KOKYBĖS SISTEMOS PROCEDŪRA

 

VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ PROCEDŪRA

 

 1. BENDROJI DALIS
 2. Procedūra veikia VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau įstaiga).
 3. PROCEDŪROS PASKIRTIS
 4. Vaistų reklamuotojų vizitų įstaigoje tvarkos nustatymas.
 5. Vaistų reklamuotojų vizitų pas gydytojus pacientams skirtu laiku uždraudimas.

III. NUORODOS

 1. LR Farmacijos įstatymas.
 2. LR Farmacijos įstatymo 51 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas (2011 m. birželio 16 d. Nr. XI-1459).
 3. LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“.
 4. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. V-762 „Dėl LR SAM 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 pakeitimo“.
 5. ATSAKOMYBĖ
 6. Už vaistų reklamuotojų vizitų tvarkos nustatymą atsakingas įstaigos vyriausiasis gydytojas.
 7. Už vaistų reklamuotojų vizitų įstaigoje tvarkos įgyvendinimą atsakingas vyriausiojo gydytojo pavaduotojas.
 8. PROCEDŪROS ĮGYVENDINIMAS
 9. Vaistų reklamuotojams lankytis pas gydytoją pacientams skirtu laiku draudžiama.
 10. Vaistų reklamuotojų vizitams į įstaigą dėl informacijos apie vaistą, jo kainą, bei kompensavimą pateikimui skiriamas pastovus laikas vieną kartą per savaitę ketvirtadieniais.
 11. Vizitų vieta – įstaigos salė.
 12. Vizitų laikas – nuo 13:30 val. iki 14:00 val.
 13. Vizitų reklamuotojai kreipiasi į vyriausiojo gydytojo pavaduotoją, suderina vizito laiką ir užsiregistruoja žurnale, nurodydami vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, laiką ir tikslą.
 14. Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas veda vizitų registravimo žurnalą, informuoja gydytojus apie vizitus, užtikrina vizitų kokybę ir viešumą.
 15. DOKUMENTAI

16. Vaistų reklamuotojų vizitų į įstaigą registravimo žurnalas (laisva forma)