VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Prisirašymas poliklinikoje

Kviečiame pasirinkti gydytoją mūsų poliklinikoje

Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras aptarnauja Naujosios Akmenės, Akmenės miestų ir aplinkinių kaimų ( Ramučių, Vegerių, Jučių, Agluonos, Alkiškių ir kt.) gyventojus, prisirašiusius šioje įstaigoje. Pasirinkti šeimos gydytoją galima kasdien Naujojoje Akmenėje I-V dienomis nuo 7³º iki  18 val.,  informacija teikiama registratūroje telefonu 8-425-56651, Akmenėje I-V dienomis nuo 8 iki 18 val.,  informacija teikiama telefonu 8 -425- 59271. Reikia turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę.

Teisės aktais nustatyta, kad kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti šeimos gydytoją: dirbantį arčiausiai gyvenamosios vietos esančioje arba patogiau pasiekiamoje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje. Prie įstaigos prisirašoma gyventojui pateikus nustatytos formos prašymą. Prašymas rašomas ir tuo atveju, jei toje pačioje įstaigoje norima pasirinkti kitą šeimos gydytoją.

Prisirašius prie PSPC, nemokamai jį pakeisti galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių. Norint pakeisti gydytoją nepraėjus 6 mėnesiams, reikia mokėti. Šis apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba po mokslų grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą.

Kodėl būtina pasirinkti šeimos (bendrosios praktikos) gydytoją?

Norėdami naudotis valstybės teikiamomis medicinos paslaugomis, Jūs privalote būti pasirinkę šeimos gydytoją. Jums susirgus jis kvalifikuotai ir nemokamai suteiks pagalbą, atliks būtiniausius tyrimus, diagnozuos ligą ir skirs gydymą. Jei reiks išduos siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą ar gydymui ligoninėje bei reabilitacijai.

Kodėl verta rinktis mūsų įstaigą?

Įstaigoje teikiamos kokybiškos medicinos paslaugos diagnostikos ir gydymo srityse. Čia dirba kvalifikuoti šeimos gydytojai, bendrosios praktikos gydytojai, chirurgas, ginekologai, psichiatrai.

Pasirinkusiems gydytoją Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre paslaugos teikiamos nemokamai.

 

PATVIRTINTA

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos

priežiūros centro vyriausiojo gydytojo

2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-107

 

GYVENTOJŲ PRIRAŠYMO PRIE VŠĮ AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TVARKOS APRAŠAS

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Gyventojų prirašymo prie VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – įstaiga) tvarkos aprašas (toliau – aprašas), nustato pacientų prirašymo prie įstaigos tvarką.
 2. Aprašo paskirtis – nustatyti asmenų prisirašymo prie įstaigos bei pasirinkto gydytojo tvarką, asmenų, pasirenkančių kitą įstaigą, prašymų registravimo bei ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo kitai paciento pasirinktai pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai vykdymo seką.
 3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“, (Žin. 2001, Nr. 96-3400, 2006, Nr. 107-4071, 2011, Nr. 33-1573, 2011, Nr. 82-4018).

II. VEIKLOS APRAŠYMAS

 1. Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jei jis nėra apsidraudęs (apdraustas) privalomuoju sveikatos draudimu.
 2. Kiekvienas asmuo (globėjas) gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią ar jam patogiau pasiekiamą pirminę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
 3. Asmuo (globėjas), norintis prisirašyti prie gydymo įstaigos ar kito įstaigos gydytojo, turi kreiptis į gydymo įstaigos sveikatos statistiko funkcijas atliekantį darbuotoją, kuris konsultuoja, teikia rekomendacijas bei sutvarko reikiamą dokumentaciją (prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje forma Nr. 025-025 1/a  arba prašymą gydytis pas kitą pasirinktos PASPĮ gydytoją forma Nr.025-025-2/a remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo asmuo išbraukiamas informacinės sistemos kompiuterinėje programoje, gyventojams tuo rūpintis nereikia.
 4. Prašymas patvirtinamas prašančiojo asmens parašu. Nepilnamečio asmens prašymą pasirašo vienas iš tėvų, įtėvių arba globėjų. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du įstaigos darbuotojai.
 5. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka nustatytą mokestį.
 6. Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą PASPĮ anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo

dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka nustatytą mokestį. Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviai bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, studijų laikotarpiu ar anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantys kitą PASPĮ moka nustatytą mokestį.

 1. Ambulatorinės kortelės, vaikų sveikatos raidos istorijos paciento pasirinktai įstaigai perduodamos (registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį) per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
 2. Gydytojui nutraukus darbo sutartį su įstaiga, įstaigos vadovo įsakymu gyventojams aptarnauti skiriamas kitas gydytojas.
  12. Apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą prisirašiusieji gyventojai informuojami jų pirmo apsilankymo įstaigoje metu ir asmens (globėjo) sutikimas lankytis pas priskirtą gydytoją arba kitą pasirinktą gydytoją registruojamas užpildant „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją” (forma Nr. 025-025-2/a).
 3. Prisirašę prie gydymo įstaigos nepilnamečiai ir pasirinkę vaikų ligų gydytoją,  jei jie suėjus 18 metų amžiui nepasirenka gydytojo kitaip, įstaigos vadovo įsakymu iš  vaikų ligų gydytojo perregistruojami pas vidaus ligų ar šeimos gydytoją.
 4. Paslaugos pacientui gali būti pradėtos teikti prirašymo dieną.

                                                    III. ATSAKOMYBĖ

 1. Už pacientų prirašymo prie įstaigos ar pasirinkto kito gydytojo dokumentacijos tvarkymą ir duomenų suvedimą į kompiuterines duomenų bazes atsakingas poliklinikos sveikatos statistiko funkcijas atliekantis darbuotojas.
 2. Prisirašiusių prie PASPĮ asmenų kompiuterines duomenų bazes administruoja teritorinė ligonių kasa.

_______________________________