VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Pacientų elgesio taisyklės nedarbingumo metu

PACIENTO ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU Parengta pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. V-653/A1-356 (su pakeitimais)

1. Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad jo netinkami veiksmai neužtęstų ligos ar sergančio šeimos nario slaugos trukmės.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti.

3. Laikinai nedarbingas asmuo teisingai nurodo savo telefono numerį, jei jo neturi – asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą.

4. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo: – gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį; – Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus neatvyksta į GKK posėdį; – nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo; – neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų; – atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų; – dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose; – vartojo alkoholį, narkotines, toksines ar psichotropines medžiagas; – elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę; – kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti, jo neslaugo ar neprižiūri arba elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtesė) šeimos nario slaugos trukmę.

5. Elgesio taisyklių pažeidimus pažymi gydantis gydytojas, išduodamas kitą elektroninį nedarbingumo pažymėjimą.

6. Elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai, Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), remdamiesi dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims gali nustatyti ir jų darbdaviai, sudarę komisiją.

7. Pacientų elgesio taisyklės nedarbingumo metu skelbiamos įstaigos informacinėje lentoje bei interneto svetainėje www.akmenespoliklinika.lt.