VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Mirties liudijimų išdavimo tvarka

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL MEDICININIO MIRTIES LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

1998 m. spalio 5 d. Nr. 565

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymą (Žin., 1997, Nr. 30-712),

ĮSAKAU:

 1. 1. Patvirtinti Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarką (pridedama).
 2. 2. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Basiui.

 

 

 

Sveikatos apsaugos Ministras                                    Mindaugas Stankevičius
PATVIRTINTA

Sveikatos apsaugos ministerijos

1998 10 05 įsakymu Nr. 565

 

MEDICININIO MIRTIES LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

 1. 1. Medicininis mirties liudijimas (forma Nr. 106/a) ir medicininis perinatalinės mirties liudijimas (forma Nr. 106-2/a) yra gydytojo išduodami dokumentai, patvirtinantys nustatytą žmogaus mirties faktą ir būtini mirčiai užregistruoti.
 2. 2. Medicininį mirties liudijimą išduoda šie gydytojai:

2.1. Ambulatorinę medicinos pagalbą teikęs gydytojas (jo nesant, kitas gydytojas), remdamasis turimais medicininias dokumentais ir mirties faktą nustačiusio asmens įrašais, jei mirtis įvyko ne stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, smurtas neįtariamas, pakankamai aiški bei įrodyta medicininių tyrimų duomenimis mirties priežastis ir nereikalingas lavono teisės medicinos ar patologinės anatomijos tyrimas.

2.2. Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas (nustatęs žmogaus mirties faktą gydytojas, gydęs gydytojas arba skyriaus vedėjas), remdamasis turimais medicininias dokumentais, jei mirtis įvyko stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, smurtas neįtariamas, pakankamai aiški bei įrodyta medicininių tyrimų duomenimis mirties priežastis ir nereikalingas lavono teisės medicinos ar patologinės anatomijos tyrimas, t. y. jei „Asmens mirties sveikatos priežiūros įstaigoje akte“ (forma Nr. 017-1/a) yra įstaigos administracijos rezoliucija „atiduoti be autopsijos“.

2.3. Gydytojas patologas, atlikęs lavono patologinės anatomijos tyrimą.

2.4. Gydytojas teisės medicinos ekspertas, atlikęs lavono teisės medicinos ekspertizę.

 1. 3. Jeigu nustatęs mirties faktą asmuo įtaria smurtą (nužudymą, savižudybę, nelaimingą atsitikimą ar kita) arba nenustatyta mirusiojo asmenybė, medicininiuose dokumentuose jis aprašo lavono apžiūros duomenis, su lavonu atliktus veiksmus, manipuliacijas, nurodo žinomas aplinkybes bei savo įtarimus ir skubiai informuoja teisėsaugos institucijas (policiją ar prokuratūrą), kad būtų organizuotas teisės medicinos tyrimas.
 2. 4. Jeigu gydytojas teisės medicinos ekspertas, apžiūrėjęs lavoną, neįtaria smurto ir teisės medicinos ekspertizė nebuvo skirta, medicininį mirties liudijimą išduoda:

4.1. Ambulatorinę medicinos pagalbą teikęs gydytojas (žr. 2.1 punktą).

4.2. Gydytojas teisės medicinos ekspertas, remdamasis medicininiais dokumentais (asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė), f. Nr. 025/a, gydymo stacionare istorija, f.003/a) ir katamnezės (informacija, gauta iš mirusiojo artimųjų) duomenimis.

4.3. Gydytojas teisės medicinos ekspertas, negavęs 4.2 punkte nurodytų duomenų, išduoda medicininį mirties liudijimą, tik visiškai ištyręs lavoną (atlikęs autopsiją).

 1. 5. Mirusiems ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kai neaiški mirties priežastis, o smurto neįtariama arba kai to reikalauja mirusiojo artimieji (įstatymu įteisinti atstovai ar testamentas), autopsiją atlieka gydytojas teisės medicinos ekspertas (ir be teisėsaugos organų siuntimo) arba gydytojas patologas (gydytojui teisės medicinos ekspertui apžiūrėjus lavoną ir atmetus smurtinės mirties galimybę bei gavus medicininius dokumentus iš ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos).
 2. 6. Staiga mirus namie vaikui (iki 15 metų amžiaus įskaitytinai) ir neįtarus smurtinės mirties, autopsiją atlieka gydytojas teisės medicinos ekspertas, tik konsultuojamas gydytojo patologo. Medicininį mirties liudijimą tokiu atveju išduoda gydytojas teisės medicinos ekspertas, o teisės medicinos ekspertizės akto išvadą pasirašo kartu su gydytoju patologu.

7.1. Galutinis medicininis mirties liudijimas išduodamas, jei medicininio mirties liudijimo išrašymo metu pakankamai aiški ir įrodyta medicininių tyrimų duomenimis mirties priežastis, remiantis turimais klinikiniais duomenimis, medicininiais dokumentais bei lavono teisės medicinos ekspertizės ar patologinės anatomijos tyrimo duomenimis.

7.2. Laikinas medicininis mirties liudijimas išduodamas, jei medicininio mirties liudijimo išrašymo metu nėra pakankamai aiški ir įrodyta medicininių tyrimų duomenimis mirties priežastis ir jai nustatyti reikia papildomų lavono audinių, skysčių ir kitų tyrimų. Laikinas medicininis mirties liudijimas ne vėliau kaip per mėnesį turi būti pakeistas galutiniu.

7.3. Jeigu išdavus galutinį medicininį mirties liudijimą paaiškėja, kad jame nurodyta netiksli ar neteisinga mirties priežastis, išrašomas kitas galutinis medicininis mirties liudijimas su nauju eilės numeriu, nurodant anksčiau išduoto galutinio medicininio mirties liudijimo numerį.

 1. 8. Jei medicininis mirties liudijimas pametamas ar sunaikinamas (dar neregistruotas civilinės metrikacijos įstaigoje), išrašomas naujas, pažymint, kad tai – dublikatas. Apie dublikato išdavimą pažymima ir šaknelėje. Pakartotinai išrašomam mirties liudijimui suteikiamas naujas eilės numeris.
 2. 9. Medicininis mirties liudijimas Lietuvos Respublikoje išrašomas valstybine kalba, o esant reikalui – ir užsienio kalbomis.
 3. 10. Medicininis mirties liudijimas išduodamas mirusiojo giminėms, artimiesiems ar įstatymu numatytiems atstovams, jiems pateikus asmens dokumentus ir pasirašius medicininio mirties liudijimo šaknelėje, kuri saugoma archyve 25 metus.
 4. 11. Draudžiama atiduoti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos mirusįjį, neišrašius medicininio mirties liudijimo.
 5. 12. Medicininis mirties liudijimas išduodamas tą pačią dieną, kurią dėl jo kreipiamasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jei atliekamas lavono patologinės anatomijos ar teisės medicinos tyrimas, mirties liudijimas išduodamas, atlikus makroskopinę tyrimo dalį (skrodimą).
 6. 13. Medicininius mirties liudijimus išduodančios sveikatos priežiūros įstaigos privalo užtikrinti liudijimų išdavimą poilsio ir švenčių dienomis. Jei atliekamas lavono patologinės anatomijos ar teisės medicinos tyrimas, mirties liudijimas išduodamas, atlikus makroskopinę tyrimo dalį (skrodimą).
 7. 14. Medicininis perinatalinės mirties liudijimas (forma Nr. 106-2/a) ta pačia tvarka išduodamas ir naujagimio (kūno svoris – nuo 500 g, gestacinis amžius – nuo 22 savaičių), gimusio negyvo arba po gimimo išgyvenusio ne ilgiau kaip 6 dienas, mirties atveju. Naujagimio, po gimimo išgyvenusio ilgiau, mirties atveju išduodamas medicininis mirties liudijimas (forma Nr. 106/a).
 8. 15. Savivaldybės kartu su sveikatos apsaugos administratoriais ir teisėsaugos institucijomis, remdamosi šiomis taisyklėmis, nustato konkrečią mirusiųjų namie apžiūrėjimo, pervežimo atlikti teisės medicinos ir patologinės anatomijos tyrimų tvarką savo mieste ar rajone.

______________