VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Reglamentas (ES) 2016/679, reikalavimus duomenų apsaugos pareigūnu VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre paskirta Kristina Statkuvienė.

 

Kontaktinė informacija: tel. 8 (425) 56416 , el. paštas kristina.statkuviene@akmenespoliklinika.lt

 

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

 

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje

Jūs turite teisę:

– žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

– susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

– reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;

– reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

– nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl  VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo:

 

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo  

 

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt 

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt

Dokumentai peržiūrai