Darbo valandos:Nuo pirmadienio iki penktadienio 8:00-18:00

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Vykdomi projektai

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Praneškite apie korupciją

Sveikatos apsaugos ministerija yra suinteresuota, kad teikiant asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų ( kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius yra atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Asmenys, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veikla įstaigoje kreipkitės telefonu 867409020 (atsakingo įstaigoje už korupcijos prevenciją telefonas)

Į Sveikatos apsaugos ministeriją gali kreiktis

Į Sveikatos apsaugos ministeriją gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktu tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagristų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas.

Sveikatos apsaugos ministerija ragina pranešti apie korupciją

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite:

 • raštu
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004,
 • Sveikatos apsaugos priimamojo telefonu Vilniuje (8 5)268 51 10, 268 51 08 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.),
 • elektroniniu paštu vytautas.sveikauskas@sam. Lt; nadezda. klociok@sam.lt; ramunas.dainys@sam.lt;

Kreipianti raštu pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • Sveikatos sistemos darbuotoją, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos       pavadinimą;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, taip pat vieta, laikas, aplinkybės, asmens galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes,
 • ant voko nurodyti – asmeniškai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija: Vilnius, Vilniaus g. 33.

Asmenys, pageidaujantis tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, priimami Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33, 413 kabinetas (telefonai: 266 14 95, 205 33 72, 260 47 08).

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriaus darbuotojai, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia gyventojų dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. (toliau –STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimas (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardintas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar privokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai ( pvz., Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 5 dalis).

STT apie korupciją galima pranešti:

 • raštu,
 • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“,
 • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis),
 • elektroniniu paštu pranešk@stt.lt,
 • faksu (8 5 )2663307

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose:

 • Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
 • Panevėžyje, Vasario 16 –osios g. 22;
 • Šiauliuose, Vilniaus g. 140;
 • Klaipėdoje, Pilies g. 12 A.

 

Vyriausio gydytojo kreipimasis

Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, prisijunkdamas prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvų korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje srityje bei būdamas socialiai atsakinga gydymo įstaiga, griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams.

Įstaigos administracija yra suinteresuota, kad nebūtų korupcijos apraiškų: kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos, kai reikalaujama kyšio, papirkimo ar nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Geriausia padėka medicinos darbuotojui – Jūsų šypsena ir nuoširdus AČIŪ.

PATVIRTINTA

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos

priežiūros centro vyriausiojo gydytojo                                     2015 m. gruodžio 1 d. Nr. V-57

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 2015–2019 METŲ PROGRAMA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Korupcijos prevencijos Viešojoje įstaigoje Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau Įstaiga) 2015–2019 metų programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Įstaigoje 2015–2019 metais.
 2. Programa parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, 2011, Nr. 77-3727), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741), Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrės įsakymu „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1433) ir „Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos įgyvendinimo.
 3. Programa skirta korupcijos prevencijai įstaigoje užtikrinti.
 4. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
 5. Programoje vartojamos sąvokos: Korupcija – Įstaigos darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių gali būti padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.
 6. Programa parengta atsižvelgiant į sveikatos sistemos aplinkos analizę, Jungtinių tautų konvenciją, Europos Komisijos 2014 metų kovos su korupcija Europos Sąjungoje ataskaitą ir joje pateiktas rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, visuomenės, viešųjų ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus pasiūlymus.
 7. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.
 8. KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 

 1. 8. Bendrosios korupcijos prielaidos:

8.1. socialinės (nepakankamas Įstaigos darbuotojų atlyginimas ir pan.);

8.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas, kokybės sistemų ir reglamentų stoka, nepakankama atsakomybė už padarytus pažeidimus, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų netobulumas ir pan.);

8.3. institucinės (nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais, trūksta viešumo);

8.4. struktūrinės (sveikatos sistemos sudėtingumas ir trūkumai, nepakankamas aprūpinimo informacinėmis technologijomis lygis ir pan.);

8.5. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, pasyvumas antikorupcinei veiklai, nesipriešinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams);

8.6. išoriniai veiksniai (nėra tinkamų sąlygų atskirų sveikatos priežiūros įstaigų sąžiningai konkurencijai).

 1. Specifinės korupcijos prielaidos:

9.1. administracinių teisės pažeidimų nustatymas, protokolų surašymas, baudų skyrimas;

9.2. medicininės paskirties aparatūros, vaistų ir kt. viešieji pirkimai ir užsakymai;

9.3. informacijos teikimas pacientams apie nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir galimybes ir t.t.

 

III. GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS

 

 1. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius įstaigoje, dėl ko gali:

10.1. sumažėti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumas, pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;

10.2. atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos priežiūra;

10.3. sumažėti pacientų pasitikėjimas įstaiga;

10.4. pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti farmacijos bei kitų įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais, ryšiai su korumpuotais Įstaigos darbuotojais.

 

 1. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos prielaidas Įstaigoje, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos darbuotojų veiklą, plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę.
 2. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos sistemai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis Įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, įgyvendinti kitas teisės aktų nustatytas korupcijos prevencijos priemones.
 3. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

13.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevenciją, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą;

13.2. nustatyti veiklos sritis Įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

13.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

13.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;

13.5. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

13.6. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos sistemoje; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

13.7. ugdyti antikorupcinę kultūrą įstaigoje.

 

 1. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Programos sveikatos sistemoje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
 2. Šios programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo įstaigos darbuotojai.
 3. Programos įgyvendinimo įstaigoje kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos klausimais vykdo Įstaigos vyriausias gydytojas ir atsakingi darbuotojai.
 4. Apie Programos įgyvendinimo 2015–2019 m. priemonių plano priemonių įgyvendinimą Įstaigos vyriausias gydytojas ne vėliau kaip per 5 d. nuo II ir IV ketvirčio pabaigos, informuoja SAM Korupcijos prevencijos skyrių.
 5. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą Įstaigoje, privalo reguliariai vykdyti joms numatytų (priskirtų) Programos įgyvendinimo 2015–2019 m. veiklos plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

 

 1. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

19.1. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

19.2. Programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;

19.3. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skaičiumi ir jų santykiu;

19.4. įstaigos darbuotojų dalyvavusių antikorupciniuose mokymuose skaičiumi;

19.5. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.

 1. Pagrindiniu programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas įstaiga.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai.
 2. Korupcijos prevencijos programa, esant poreikiui, gali būti papildoma ar koreguojama dažniau.

________________________